E8600 (Окно CPU-Z).

E8600 (Окно CPU-Z).

E8600 cpu-z

E8600 By: Core2 Duo (3 replies) 01:55 31.08