Q8200 (Окно CPU-Z).

Q8200 (Окно CPU-Z).

Q8200 cpu-z

Q8200 (SLB5M) By: Core2 Duo (3 replies) 20:37 15.11