E2180 (Окно CPU-Z).

E2180 (Окно CPU-Z).

E2180 cpu-z

E2180 By: Core2 Duo (3 replies) 22:53 3.09