E4300 (Окно CPU-Z).

E4300 (Окно CPU-Z).

E4300 cpu-z

E4300 By: Core2 Duo (3 replies) 14:28 2.09