E6700 (Окно CPU-Z).

E6700 (Окно CPU-Z).

E6700 cpu-z

E6700 By: Core2 Duo (3 replies) 23:50 1.09