E6750 (Окно CPU-Z).

E6750 (Окно CPU-Z).

E6750 cpu-z

E6750 By: Core2 Duo (3 replies) 23:19 1.09